Kusurlu Mal Albânî

Sayın dostumuz, Uyarı ve eleştiri nâmenizi aldım, teşekkür ederim.Nâsirüddin el-Albânî için “Zamanımızın en büyük muhaddisi, hattâ muhaddislerin imamı, hâtemü’l-muhaddisîn, hadîs konusunda en büyük otorite…” gibi övgülerde bulunuyorsunuz ve dört mezhebe uymayan inanç, fikir ve görüşlerinizi bu merdut (reddedilmiş) zata dayandırıyorsunuz.Muhterem beyefendi!..İslam fıkhında bir kural vardır:Bir tâcir, kusuru olan bir malı satarken, o kusuru müşteriye söylemezse kazancı haram olur, günaha girmiş olur, müşterisini aldatmış olur.İslam istikameti (doğruluğu, dürüstlüğü) esas kabul etmiştir.İlmî görüşlerin açıklanması da, mecâzî mânada bir tür satışa benzetilebilir. Binaenaleyh bazı bilgilerin ve bilginlerin kusurları varsa onların muhatabı mutlaka insaflı ve adaletli bir şekilde beyan edilmesi gerekir.

 

Siz Albânî için:

*Zamanımızın en büyük muhaddisi,

*Muhaddislerin imamı,

*Hâtemü’l-muhaddisîn,

*Hadîs konusunda en büyük otorite…Gibi övgülerde bulunurken, “malınızın” kusurları hakkında tek kelime sarf etmiyorsunuz.Böylece “müşterilerinizi” (okuyucularınızı) aldatmış oluyorsunuz.Siz taqiyye ve kitman yapmayı farz kabul eden, “taqiyye bizim dinimizdir, taqiyyeyi terk eden namazı terk etmiş gibi olur, taqiyyesi olmayanın dini de yoktur…” diyen mezhebe mensup olsaydınız, bir şey demeyecektim. Lakin siz Ehl-i Sünnet din kültürü dairesi içinde bulunan bir kimsesiniz ve Albânî konusunda taqiyye yapmanız, yâni Ehl-i Sünnet ulemasının ve muhaddislerinin ona yöneltmiş oldukları (Bazısı birkaç cilt) tenkitlerden hiç bahs etmemeniz doğrusu son derece esef vericidir.Albânî Vehhabîlerin, kendilerine Selefî diyen bazı gulüvve sapmışların, dinde reformcuların, Ehl-i Sünnet muarızlarının imamıdır ama kesinlikle Ehl-i Sünnetin imamı değildir.

 

Albânî kimdir, özellikleri nelerdir? Madde madde sıralıyorum:

1. Günümüz Vehhabî ve Selefîleri içinde en önde gelen bid’atçi ve reformcudur.

2. Otodidakttir. Hocalardan ilim öğrenmemiş, icazet almamıştır. Bir insan kendi kendine kitap okuyarak uçak mühendisi, kalp ameliyatı yapan operatör doktor, ağır ceza hakimi olabilir mi? Olamaz. İşte Albanî’nin muhaddisliği de böyle kendinden menkul bir muhaddisliktir.

3. Asıl mesleği saatçiliktir.

4. Büyük Ehl-i Sünnet alimlerine, imamlarına ağır ve galiz şekilde saldırarak meşhur olmuştur.

5. Tasavvuf ve tarikat evliyasına ve ehline aşırı saygısızdır, onlara karşı düşmanca ve son derece agresif bir üslupla saldırmıştır.

6. O kadar aşırıdır ki, Suudî Arabistan’dan hudut harici edilmiş, Amman’da ev hapsinde 1999’da ölmüştür.

7. Bazı kitap tüccarlarının ve eğitimsiz bir kısım Müslümanın tercih ettiği bir yazardır.

6. İmamdır ama Ehl-i Sünnetin imamlarından değil, Vehhabî ve Selefîlerin imamıdır.

7. Ulemanın icmâına aykırı bozuk ictihadlarından biri kadınların altın süs eşyası takmalarının haram olduğu iddiasıdır.

8. Diğer bir bozuk ictihadı: Ticaretten kazanılan paranın zekâta tâbi olmadığı iddiasıdır.

9. Kendi kafasına (re’y ve hevasına göre) cumartesi günleri oruç tutmayı kesin olarak yasaklamaktadır.

10. Üç mescid dışındaki diğer mescidlerde itikaf yapmayı yasaklamaktadır.

11. Müslümanların selef imamlarını (mesela dört mezheb imamını) taklid edeceklerine kendisini taklid etmelerini istemektedir.

12. Kasden terk edilen namazların kazâ edilmesini yasaklamaktadır.

13. Hayızlı kadının ve cünübün Kur’an-ı Kerimi okumasının, tutmasının ve taşımasının caiz olduğunu iddia etmektedir.

14. Resulullah’ın (Salat ve selam olsun ona) kabrinin Mescid-i Nebevî içinde bulunmasının Medîne’deki bid’atlerden biri olduğunu tekrar tekrar iddia etmektedir.

15. Peygamberimizin kabrini ziyaret etmek ve ondan şefaat istemek maksadıyla seyahat edenin yanılmış bir bid’atçi olduğunu iddia etmektedir.

16. Zikrullah yapmak için elinde tesbih bulundurmayı bid’atçilik olarak vasıflandırmaktadır.

17. Allahü Teala için Arş’ın üzerinde el-mekân el-ademî diye bir yer olduğunu iddia etmektedir.

18. Tamâmü’l-minne adlı kitabında istimnânın (mastürbasyonun) orucu bozmadığını iddia etmektedir.

19. Sahih-i Müslim ve Sahih-i Buharî’nin “düzeltilmiş” baskılarını yayınlamış, ve bunlara “muhtasar” (kısaltılmış) ismini vererek hileli bir yol izlemiştir.

20. Albanî et-Tevessül adlı kitabında Mu’tezile mezhebini takliden, tevessül ve teşeffuyu haram olarak kabul etmekte ve bunun şirke denk olduğunu söylemektedir.

21. Ehl-i Sünnet tasavvufçuların İslam dışı olduklarını, şirke ve küfre düştüklerini iddia etmektedir.

22. Ehl-i Sünnetin itikatta iki imamı olan İmamı Eş’arî’ye ve İmamı Mâturidî’ye son derece muhaliftir, onları bid’atçi kabul etmektedir.

23. En az beş kitabında Medîne-i Münevvere Mescid-i Nebevî’deki Kubbe-i Hadra’nın (Peygamberimizin türbesinin) yıkılmasını, kabrinin mescid dışına çıkarılmasını istemektedir.

24. Bayram günlerinde akrabaları, komşuları ve arkadaşları ziyaret etmenin bid’at olduğunu söylemektedir.

25. Dârü’l-harb olduğu gerekçesiyle Müslümanların Filistin’i terk etmeleri ve Siyonist Yahudilere bırakmaları gerektiği yönünde fetva vermiştir. (Feteva, s. 18)

26. Teravih namazının 11 rekattan fazla kılınmasını yasaklamaktadır.

27. Cuma namazından önce dört rekat sünnet namazı kılmanın bid’at olduğunu iddia etmektedir.

28. Ehl-i sünnet alimlerine cahiller, bid’atçiler, hattâ bazen eşkıya diyerek hakaret etmektedir. Bu konuda Ehl-i Sünnet âlimi Şeyh Hasan Ali el-Sakkaf tarafından derlenmiş “Albânî’nin Ümmet’in âlimlerine karşı sarf ettiği hakaretlerin ve tiksindirici ifadelerin sözlüğü” adlı bir kitabı bulunmaktadır.

29. Peygamber Efendimizi öven “Kaside-i Bürde”yi okuyan Müslümanlara ahmak diyerek hakaret etmektedir.

Gelelim Ehl-i Sünnet ulema ve fukahasının bu bid’atçi zata karşı yazdıkları reddiyelere:

1. Hindistanlı muhaddis Habiburrahman el-Azami’nin dört ciltlik “el-Albanî Şuzuzuhü ve ahtauh”u.

2. Suriyeli âlim Muhammed Said Ramazan el-Bûtî’nin iki reddiye kitabı vardır. (a) Mezhebsizlik Şeriatı tehdit eden en tehlikeli bid’attir. (b) Selefin yolu mübarek ve tarihî bir çığırdı, İslamî bir mezheb değildi.

3. Faslı muhaddis Abdullah ibn Muhammed ibn Sıddîk el-Gummarî’nin Albanî’ye dört reddiyesi vardır.

4. Suriyeli hadîs alimi Abdulfettah Ebû Gudde’nin Albanî’ye ve arkadaşı zuheyr eş-Şeviş’e reddiyesi.

5. Mısırlı hadîs alimi Muhammed Avvame’nin “Âdabü’l-İhtilaf” adlı kitabı.

6. Mısırlı hadîs âlimi Mahmud Said Memduh’un iki reddiyesi.

7. Arabistanlı hadîs alimi İsmail ibn Muhammed el-Ensar’ın üç reddiyesi.

8. Suriyeli âlim Bedreddin Hasan Diab’ın reddiyesi.

9. Dubai Diyanet reisi İsa ibn Abdullah ibn Mani’ el-Himyerî’nin iki konudaki reddiyesi.

10. Birleşik Arab Emirlikleri Diyanet İşleri Başkanı Şeyh Muhammed ibn Ahmad el-Hazrecî’nin “Albanî’nin aşırılıkları” başlıklı makalesi.

11. Suriyeli âlim Semir İslambulî’nin el-ahad, el-icmâ, en-nesh adlı yazısı.

12. Ürdünlü âlim Es’ad Selim Tayyim’in, Albanî’nin yaptığı bazı hataları teşhir eden yazısı.

13. Ürdünlü âlim Hasan Ali Sakkaf’ın sekiz kitabı.

Evet muhterem beyefendi… Siz Albanî malınızı göklere çıkartıyorsunuz ama onun kusurlarından hiç mi hiç bahs etmiyorsunuz.Ehl-i Sünnet ulemasının aleyhinde bunca ilmî tenkit ve düzeltme kitabı yazdığı böyle bir kişiye siz nasıl zamanımızın hadîs imamı diyebiliyorsunuz?Bu yazımdaki bilgileri halk bilmez. Siz “malınızın” kusurunu söylememekle Müslümanları aldatmış olmuyor musunuz?Beyefendi!.. Müslüman âdil ve insaflı olmaya mecburdur. Kur’an, Sünnet bizi âdil olmaya çağırıyor.Siz “Albanî benim gözümde imamdır ama onun aleyhinde de bunca ilmî tenkit kitabı yazılmıştır” demek zorundasınız.Albanî gibi bir bid’atçiyi ve saygısızı muhaddislerin imamı olarak göstermenin bir vebali olsa gerek.Selam ve saygılarımla…

EHL-İ SÜNNET MÜSLÜMANLARINA:

Bugün Türkiye’deki reformcu, mezhepsiz, telfik-i mezahibçi, Fazlurrahmancı, BOP’çu, Kemalist, Sünnet düşmanı, dinde yenilik, dinde değişim taraftarı bid’atçilerin imamı bu Albanî denilen kişidir.Albanî ilmen ve dinen çürütülürse onlar da çürütülmüş olacaktır.Bu yazımdaki bilgileri Dr. Cibril Fuad Haddad’ın “Zamanımızın önde gelen Reformcusu Nasirüddin el-Albanî” adlı broşüründen özetlemiş bulunuyorum.(Dr. Fuad Haddad Katoliklikten İslam’a dönmüş bir Lübnanlıdır. ABD Columbia üniversitesinde doktora yapmıştır. Çeşitli din alimlerinden okumuştur. Halen Brunei’de yaşamaktadır.)

 

 

Mehmet Şevket Eygi

FavoriteLoading Bu yazıyı Favorilerime ekle

BENZER YAZILAR

2 Yorum

 1. Azer dedi ki:

  Es Selamun aleykum. 
  Öncelikle bir soru sormak istiyorum. Şeyh Albaniyi şahsen taniyormuydunuz?

  Şahsen tanimadığınız bir alim (insan) hakkında böyle saygısızca yazmaniz kabul edilmezdir!

  Sagılar

  • İslam Anahtarı dedi ki:

   ve aleyna aleykumselam site sahibi olarak ben tanımıyorum fakat en alt kısımda yazar olarak mehmet şevket eygi yazıyor ona sormak lazım :)

Yorum Yapın

*

Önceki yazıyı okuyun:
Teravih Tefsirleri 1433-15

Araf Suresi 59-72. Ayetler. Peygamberlerin sayıları Kuran-ı Kerim'de isimleri sayılan peygamberlerin özellikleri. Hz. Nuh'un öne çıkan özelliği nedir? Ömrü? Peygamberlik...

Kapat