Gönüllerimize Nazil Ol Ya Hazreti Kuran

“Her kim de benim zikrimden (Kur’ân’dan) yüz çevirirse, (bilsin ki) ona dar bir geçim vardır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz. (O zaman Kur’ândan yüz çeviren kimse) “Rabbim! beni niçin kör olarak haşrettin, oysa ben gören bir kimseydim” der. Allah: “Böyledir, sana âyetlerimiz gelmişti de onları sen unutmuştun, bugün de öylece unutulursun” der. “(ta-ha 124-126)

O Kuran; imanın madeni,ilim ve irfanın deryası,hikmet ve hakikatin pınarı,marifet meyvelerinin bahçesi,bereket ve füyuzat şelalesi,iki dünya saadetinin rehberi,Hak adına akan ayetlerin ırmağı,muttakilerin ser tacı,zahitlerin ilacı,fukahanın gönlünün baharıdır.

İşte Allah’ın Rasulünün Mübarek kelemlarından dökülen ,Kuranın faziletini bizlere haber verdiği hadisi şerifler:

Kuran’ı Kerimin faziletiyle alakalı kırk Hadisi Şerif

1-“”Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir;”(Buhari-Müslim)

2-“ Her Kim Allahın kitabından bir harf okursa, onun için bir sevap vardır. Her sevap da on misli karşılık görür. Elif-lâm-mîm bir harftir, demiyorum elif bir harf, lâm bir harf, mîm de bir harftir”(Tirmizi)

3-“ Allah bu Kitap (Kur’an) ile bazı milletleri yükseltir, bazılarını da alçaltır.”(Müslim-İbn mace)

4-“ Allah’u Teala buyuruyor ki, kim ki Kur’an-ı Kerim’le meşgul olduğundan benden istemeye, beni zikretmeye fırsat bulamamışsa, ben ona benden isteyenlerden daha çoğunu vereceğim. Allah’ın Kelamı (Kur’an-ın) diğer kelamlara üstünlüğü, Allah’ın yarattıklarından üstünlüğü gibidir.”(Tirmizi)

5- “ Kur’an okuyan mü’min portakal ( ağaç kavunu) gibidir. Kokusu da, taamı da hoştur. Kur’an okumayan mü’min, hurma gibidir. kokusu yok fakat tadı hoştur. Kur’an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur’an okumayan münafık, Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır.”(Buhari-Müslim-ibn.mace)

6-“Ebu Zer Elgıfari:Bana tavsiyede bulun EY Allah’ın resulü dedim.Buyurdu ki:sana Kuran okumanı tavsiye ederim.Çünkü o (kuran)senin için yerde ve gökte bir nurdur.”(ibn. Hibban)

7-“Kuran şefaat edecidir ve şefaati kabul olandır.kim kuranı önüne alırsa onu cennete götürür.Her kim de gerisine atarsa onu cehenneme sürer.”(Beyhaki-İbn.Hibban)(yani herkim Kuranı rehber edinirse onu cennete götürür.Her kim de onun ahkamına sırt çevirirse onu da cehenneme sürer)

8-“Kuran okuyunuz.hakikaten o Kuran kendisini okuyanlara kıyamet günü şefaatçi olur.”(Müslim)

9-““Kim Kuran okur ve onunla amel ederse, onun anne ve babasına kıyamet gününde keramet tacı giydirilir. Güneş sizin evlerinizin içinde olup ta evinizi ışıtmış olsa idi bile o tacın ışığı kadar güzel olamazdı. ( kuran okuyanın anne ve babasına yapılan ikram bu olur ise) onunla amel edeni düşünebiliyor musunuz.” (Müsned)

10-“Kıyamet günü Kuran ehli getirilir,Kuran onun için der ki:Ey Rabbim ona giydir.Ve ona keramet tacı giydirilir.Kuran Ya Rabb artır der.Keramet hullesi giydirilir.Kuran der ki Rabbim ondan razı ol.der.Ondan razı olunur ve ona denilir ki:oku ve yüksel her ayete bedel bir hasene (derece)artar.”(Tirmizi-Hakim)

11-“Haset (yani gıbta) ancak iki şey üzere olur : birisine Allah Kuran’ı vermiş, o da gece gündüz onu okur. Diğeri de Allah bir adama mal vermiştir o da (Allah rızası için) gece gündüz malını infak etmektedir.” (Buhari- Müslim)

12-“insanlardan Allah’ın ehli(dostu) olanlar vardır.Dediler ki O Allah’ın ehli olanlar kimlerdir Ey Allah’ın resulü.O da buyurdu ki Kuran ehli olanlar Allah ehlidir ve seçkin kuludur”(nesei-İbn. Mace)

13-“İçinde Kuran’dan bir şey olmayan kimse, harabe olmuş bir ev gibidir.”(Tirmizi)

14- “Ümmetimin en şereflileri, Kurân-ı Kerîm’i ezberleyen hâfızlar ve gecelerini ihyâ edenlerdir.” (Beyhaki Şuabul iman)

15-“Kuran seni yasaklardan alıkoydukça onu oku.Eğer seni yasaklardan alıkoymuyorsa sen (hakkını vererek ) Kuran okumuyorsun demektir.”(Deylemi)

16-“ “Kur’an okuyunuz! Çünkü, Allah Kuran kabı olmuş bir kalbe azap etmez.” (Deylemi)

17-“ “Kuran bir zenginliktir. Ondan sonra fakirlik olmaz. Ondan başka zenginlik de yoktur.”(Ebu Yale)

18-“ “Kıyamet gününde Kur’an ve dünyadaki hayatlarını ona göre tanzim eden Kur’an ehli kimseler mahşer yerine getirilirler. Bu sırada Kuran’ın önünde Bakara ve Âl–i İmrân sûreleri vardır. Her ikisi de kendilerini okuyanları müdafaa için birbiriyle yarışırlar”(Müslim-Tirmizi)

19-“ “Muhakkak ki, en güzel söz Allah’ın kitabıdır. En güzel yol da Muhammed(sav)in yoludur.”(Buhari)

20- “Size şu iki şifayı tavsiye ederim: Bal ve Kur’an.”(ibn. Mace) Bal maddi hastalıklara şifa,Kuran ise hem maddi hem de manevi hastalıklara şifadır.

21- “Bir cemaat Allah’ın evlerinden bir evde toplanır, Allah’ın kitabını okur ve aralarında müzakere ederlerse, üzerlerine sekinet iner, onları rahmet kaplar ve melekler etraflarını kuşatır. Allah Teala da o kimseleri kendi katında bulunanların arasında anar.” (Müslim,Ebu Davut)

22-“Kim kur’anı okur, ezberlerse Allah(c.c.) o kimseyi cennetine girdirir, ayrıca hepsine cehennem vacip olmuş bulunan ailesinden on kişiye şefatçı kılar.” (Tirmizi)

23-“Allah’ın resulü yanında bir kişiden övgüyle bahsedilince Allah’ın resulü buyurdu ki:hadi Kuran okumayı bilmiyorsa buyurdular” (Ahmed b. Hanbel müsned)

24-“Kuran Allah katında semavat, arz ve o ikisi arasındaki her şeyden daha sevgilidir”(Darimi)

25-“Kim Allah’ın kitabından bir ayet dinlerse ona sevabı katlanarak verilecek bir hasene yazılır.Kim de onu okursa kıyamet günü kendisi için bir nur olur.”(Ahmed b. Hanbel Müsned)

26-“Her kim ki gece veya gündüz kuranı okursa diğer geceye kadar melekler onun için dua ve istiğfar eder bir diğer melekte onun için affolundu der.”(Darimi)

27”Her kim ki Allah teala yolunda (rızayı bari için) bin ayet okursa kıyamet günü nebiler,sıdıklar,Salihler ve şehitlerle birlikte olur. Allah dilerse bunlar da ne kadar güzel arkadaştır.”(Ahmed b. Hanbel müsned)

28”Kim ki bir gecede on ayet okursa gafillerden yazılmaz.”(Darimi)

29-“Bir kul Kuranı hatmettiği zaman yetmiş bin melek hatim anında ona dua eder.”(Camiussağir)

30-“En faziletli ibadet kuran okumaktır”(Camiussağir)

31-“Evlerinizde Kuran okumayı çoğaltın.İçerisinde Kuran okunmayan evin hayrı az şerri çok olur.Ve ev ehline darlık verir.”(Darkutni)

32-“Devamlı Kuran okuyan hafız (her türlü şerden) korunmuştur.”(Deylemi)

33-“Her şeyin bir süsü vardır Kuran’ın süsü de güzel sestir.”(Camiussağir)

34-“Haramlarını helal kabul eden kimse Kurana iman etmemiştir.”(Tirmizi)

35-“Kim Kuranı hafızasında cem ederse(ezberinde tutarsa) Allah o kimsenin aklını ölünceye kadar muhafaza eder.”(Camiussagir)

36-“Her kim Rabbiyle konuşmak isterse Kuran okusun.”(Kenzül Ummal)

37-“Muhakkak ki bu kalpler demirin paslandığı gibi paslanır.Dendi ki ey Allahın Rasulü peki paslanan kalplerin cilası nedir. O da: Kuran okumaktır. Buyurdu.” (Kenzül Ummal)

37-“Abdullah b. Mesûd (r.a.) şöyle anlattı: Bir defa Allah Resulü (a.s.): “Bana Kur’an oku” diye emretti. Ben de: Ey Allah’ın Resulü! Kur’an sana indirildiği halde ben onu sana nasıl okurum? dedim. “Ben Kur’an’ı başkasından işitmekten çok hoşlanırım” buyurdu. Bunun üzerine ben de Nisa suresini okumaya başladım. Nihayet: (Her Ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de bunların aleyhine bir şahit getirdiğimiz zaman, nasıl olacak durumları? ) ayetine ulaşınca başımı kaldırdım, yahut birisi yanımı dürttü de başımı kaldırdım. Gördüm ki Allah Resulü’nün göz yaşları akıyor.”(Müslim)

38-“”Allah, geceleyin Kur’an okuyan bir kula kulak verdiği kadar hiçbir şeye kulak verip dinlemez. Allah’ın rahmeti namazda olduğu müddetçe kulun başı üstüne saçılır. Kullar, ondan çıktığı andaki kadar hiçbir zaman Allah’a yaklaşmış olmaz.” (Ebu’n Nadr der ki: “Ondan” tabiriyle “Kur’an’dan” denmek istenmiştir)”( Tirmizi)

39-“”Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) Buyurdular ki: “Kur’ân-ı Kerîm’i okuyan bir kimse sonradan (terkeder ve okumayı) unutursa kıyâmet günü cüzzamlı olarak Allah’a kavuşur.”(Ebu Davut)

40-“ Rasulullah (sav), Uhud’da öldürülenlerden iki kişiyi biraraya getirdikten sonra: “Bunlardan hangisi Kur’an’la daha fazla haşır neşirdi?” diye sorar; birine işaret edilldiği takdirde, önce onun defin işlemini yapardı” (Buhârî-Tirmizî, Nesaî, İbn Mâce).

 İbretli Bir Kıssa

Ebu Bekir Verrak (r.a) ın küçük bir oğlu vardı.Bir gün babası onun elinden tutup hocaya götürdü.Ey ilim bahçesinin serveri, Yavruma kuran okut ve onu yetiştir.Dedi.Nur çocuk hoca önünde diz çöktü ve derse koyuldu.Kısa zamanda Kuran’ı Kerimi öğrendi .Yine bir gün hocasının önünde Kuran okuyordu.Birden bir ayetle karşılaştı.Ayeti kelimeyi tek tek heceledi.Ne var ki yüreğine müthiş bir kurşun saplanıvermişti.O ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyordu:

“O halde,küfre varırsanız çocukları ak saçlılar haline çevirerek bir günün (kıyametin)azabından kendinizi nasıl koruyacaksınız.” (Müzzemmil 17) Bu ayeti okur okumaz çocuğun yüzü kireç gibi bembeyaz kesildi ve kendisini bir titreme aldı.Artık okumaya devam edemiyordu.Derhal evin yolunu tuttu ve kapıyı çaldı.babası içeriden seslendi:Kim o?

-Benim ey babam çabuk aç…!

Ebu Bekir Verrak (r.a) kapıya koşup açtı.Açtı ama gördüğü manzaradan da korktu.Çocuğunun yüzünde tek damla kan kalmamıştı ve küçük yavru titreyip duruyordu.Hemen kollarını açıp:

-Ey benim için cennet mumu olan yavrum dedi sana ne oldu.Niçin benzini sararmış görüyorum?

-Ey babam: Bugün Kuranı Kerimden bir ayet okudum.Manasını düşününce yüreğim eriyor sandım ve bu hale geldim.

-Ey gözümün nuru oğlum!O hangi ayettir.

Şu ayettir. “O halde,küfre varırsanız çocukları ak saçlılar haline çevirerek bir günün (kıyametin)azabından kendinizi nasıl koruyacaksınız.” Ayeti celileyi tekrar etmek çocuğun canına yeni bir ateş düşürdü ve o masum yavru ayak da duracak takati kendinde bulamayıp yatağa düştü.Bu ayetin heybetinden hasta oldu ve kısa zamanda öldü.O çocuğu babası götürüp kabre koydu.Kabre konan sanki çocuk değildi,incilerden meydana gelmiş bir taştı.Ebu Bekir Verrak (r.a) sık sık çocuğun kabrine gider,toprakları avuçlar,zari ağlar ve söyle derdi.Ebu Bekir Verrak senin küçücük oğlun Kurandan bir ayet okudu.Allah(cc)korkusundan can verdi.Sen Kuranı kerimi hatmedip duruyorsun ve ömür güneşin kabir kuyusuna ağdı,hiç Allah’tan onun gibi korkmazsın.Meğer senin gönlün ne katı bir gönülmüş vah sana…vaah…Hz.Ömer Efendimiz bir defasında okumuş olduğu bir ayet sebebiyle yataklara düşmüş bir aya yakın hasta olarak ziyaret edilmişti.“Onlar Kur’an’ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerinde kilitleri mi var?”(Muhammed 24)

 

 

Ömer Arif

FavoriteLoading Bu yazıyı Favorilerime ekle

BENZER YAZILAR

Yorum Yapın

*

Önceki yazıyı okuyun:
Teravih Tefsirleri 1433-15

Araf Suresi 59-72. Ayetler. Peygamberlerin sayıları Kuran-ı Kerim'de isimleri sayılan peygamberlerin özellikleri. Hz. Nuh'un öne çıkan özelliği nedir? Ömrü? Peygamberlik...

Kapat