Osmanlı İslam Devleti

İddiam şudur: Hulefa-i Râşidîn devrinden sonra Kur’ana ve Sünnete en fazla uymuş, en fazla yaklaşabilmiş İslamî uygulama Osmanlı devletidir.Bunu ben söylemiyorum. On dokuzurncu asırda yaşamış Mekke-i Mükerreme Şâfiî Reisüluleması Ahmed Zeyni Dahlan hazretleri “Fütuhat-ı İslamiye” adlı eserinin Osmanlı devletini anlattığı bölümünde yazıyor.İslam’ı dünyaya yüzde yüz doğru olarak en iyi uygulayan Resulullah Efendimizdir (Salat ve selam olsun ona).Ondan sonra Hulefa-i Râşidîn radiyallahu anhüm ecmâin efendilerimiz.Ondan sonra Osmanlı devleti.Osmanlıların hatâları ve günahları olmamış mıdır? Elbette olmuştur.

Tarihe bakalım: Emevî İslam uygulaması… Abbasî İslam uygulaması… Fâtimî/Şiî İslam uygulaması… Endülüs İslam uygulaması… Hindistan’da Babürî İslam uygulaması… Büveyhî İslam uygulaması… Büyük Selçuklu devleti uygulaması… İran’da Şah İsmail’in başlattığıSafevî uygulaması… Ve daha nice uygulama ve sistem.

Yakın tarihimize bakalım: Arabistan’da Vehhabî İslam uygulaması hâlâ devam ediyor… Pakistan İslam uygulaması… Moritanya İslam Cumhuriyeti…Evet Hulefa-i Râşidîn devrinden sonraki bu uygulamalar içinde aslına en uygun uygulama Osmanlı’nın kuruluş ve yükseliş devrindeki İslam uygulamasıdır.Osmanlı İslam’ı yüzde yüz ve aslına tamamen uygun şekilde uygulayabilmiş midir? Maalesef… Lakin uygulamış ve altı asırdan fazla ayakta durmuştur.Padişahların nizam-ı âlem için kardeşlerini idam ettirmeleri siyaseten katildir ve bundan dolayı Ahkemülhâkimîn olan Allahü Teala’ya hesap vereceklerdir.İdam ettirmelerinde zaruret var mıydı?Bu soruyu gerçek ulema, gerçek fukaha, büyük tarihçiler, büyük fikir adamları, olgun Müslümanlar tartışabilir.Siyaseten katil kurumu hakkında hukuk otoritelerinin kitapları, ilmî makaleleri vardır.

Bir uçağın baş pilotu, bir geminin kaptanı seyir esnasında uçağın veya geminin ve içindekilerin selameti için icabında silah kullanıp zarar verecek bir kimseyi öldürebilir. Osmanlı padişahlarının durumu da böyleydi.Kanunî Sultan Süleyman Han iki oğlunu idam ettirmiştir. Birisi, Sünnî İslam halifeliğinin baş düşmanı olan İran Şahına iltica etmişti, diğerinin babasını gayr-i meşru bir şekilde tahttan indirmeye hazırlandığı iddia ediliyordu.Cem Sultan gailesinin devletin ve Ümmetin başına ne belalar getirdiğini tarih yazıyor.Öldürülen şehzadeler ve kardeşler içinde elbette mâsum olanları vardı ve bundan dolayı sultanlar Mahkeme-i Rûz-i Cezada Allaha hesap vereceklerdir.Osmanlıların hatalı taraflarını savunmamak ve beğenmemek şartıyla bütün olarak, İslamî uygulama olarak Devlet-i Osmaniyeyi yüceltiyorum.

Onlar Kur’ana hizmet ettiler… Onlar Sünnet-i Resulullaha hizmet ettiler… Onlar Şeriat-ı Garra-i Ahmediyyeye hizmet ettiler… Onlar Tevhid’i Avrupa içlerine kadar götürüp Budin’de, Eğri’de, Hotin’de Ezan-ı Muhammedî okuttular…

Osmanlıyı kötüleyen ve yerin dibine batıranların bir kısmı Vehhabî, bir kısmı ise Râfızîdir…. Bazıları da mezhepsiz ve reformcudur.Vehhabîlerin İslam uygulamasını görüyoruz…Bütün Ehl-i Sünnet Osmanlıyı tutmakta, övmekte, sevmekte ittifak halindedir. Daha yakın zamanlara kadar Kenya’da, İslam dünyasının bazı uzak ve hücra köylerinde Cuma hutbelerinde Osmanlı halifesinin ismi zikr ediliyordu.

Vehhabî devleti mi, Râfızî devleti mi daha iyi ve üstündür? Allah için âdilâne cevap veriniz.Cenab-ı Hak Osmanlı ecdadımıza ve bütün mü’minlere rahmeti ile muamele buyursun ve onların taksiratını afveylesin.Onları minnet ve şükranla anıyoruz.Osmanlıların hatâları ve günahları oldu ama Kur’ana ve Sünnete uygun uzun süre devam eden bir dünya sistemi kurmakta(Hulefa-i Râşidînden sonra) onlardan daha başarılısı görülmedi.Nureddin Zengi, Selahaddin Eyyubî gibi âdil ve dindar sultanlar oldu ama devletleri devam etmedi, sistemleşmedi.

 

 

Mehmet Şevket EYGİ

FavoriteLoading Bu yazıyı Favorilerime ekle

BENZER YAZILAR

Yorum Yapın

*

Önceki yazıyı okuyun:
Teravih Tefsirleri 1433-15

Araf Suresi 59-72. Ayetler. Peygamberlerin sayıları Kuran-ı Kerim'de isimleri sayılan peygamberlerin özellikleri. Hz. Nuh'un öne çıkan özelliği nedir? Ömrü? Peygamberlik...

Kapat