Süleyman Sarı LEVAMİUL UKUL Dersleri

Süleyman Sarı LEVAMİUL UKUL Dersleri

(02.10.2011) 01

Derse aşağıdaki Videodan  ulaşabilirsiniz.

YouTube Preview Image

 

Levamiul Ukul .- Ramuz el Ehadis ( رامور الاحاديث.)

Gümüşhanevi Dergahı’nın hadis ile hemhal olmasındaki en büyük etken; dergahın kurucusu Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretlerinin (kaddesallahu sırrahul aziz) muhaddis olmasıdır. Önce Ramuz’ul Ehadis isimli hadis mecmuasını toplayan Gümüşhanevi Hazretleri; kitabına aldığı kimi hadislerin sıhhatine itirazlar gelince bu sefer Levamiul Ukul isimli (Ramuz’ul Ehadis’in Şerhi) ikinci bir eser te’lif etmiştir. Nitekim Ehl-i Sünnet kelamının son kutuplarından; Düzceli Muhammed Zahidül Kevseri Hazretleri; Gümüşhanevi Dergahından aldığı Ramuz’ul Ehadis icazetini hayatının iftihar vesilesi olarak telakki etmiştir.Bugün kimileri Ramuzul Ehadis isimli hadis mecmuasına dudak bükerler ama o devrin alimleri için kibrit-i ahmer hükmündedir. Şeyhülislam’ın Ders Vekili, Ehl-i Sünnet kelamının son kutuplarından; daha hayattayken asrın müceddidi ünvanıyla anılan Zahidül Kevseri Hazretleri; Gümüşhanevi Dergahından aldığı Ramuz’ul Ehadis icazetini hayatının en önemli icazeti sayar. Varın gerisini siz anlayın. Gümüşhanevi Hazretlerinin Ramuzul Ehadis isimli mecmuasında zayıf hadis var diyenler; anlaşılan aynı zatın Levamiul Ukul isimli şerhinden habersizdirler.

AHMED ZİYÂÜDDÎN-İ GÜMÜŞHÂNEVÎ KS HAZRETLERİ

Beynelmilel şöhrete sahip, nâdirül-emsâl, meşhur bir İslam âlimi, gerçek bir âbid ve zâhid, cihâd-ı ekberi ve cihâd-ı küffârı bihakkın eda etmiş örnek bir mücâhid, turuk-ı aliyyemiz silsilelerinde kendi adına özel bir şube teşkil edecek kadar ileri mertebede bir şeyhler şeyhi, aşkın en yüksek tasavvufî makam olduğuna dair bir eser yazmış olmasına rağmen, şöhret ve şatafata kapılmamış, ilm-i zâhiri ve ilm-i bâtını, tasavvufu, tarikatı ve şeriatı beraber götürmüş, ehl- i sahh ve ehl-i temkinden, çok ciddi ve çok vakur bir ârif-i kâmil; yüzden fazla kâmil mürebbî ve halîfe yetiştirmiş bir mürşid-i kâmil ve mükemmil, nice nice hadis, kelam, fıkıh ve tasavvuf eseri yazmış çok velud bir müellif; muhaddis, mütekellim, fakih, kutbül-aktâb, gavsül-vâsılîn Ahmed b. Mustafa b. Abdurrahman el-Gümüşhânevî 1228 (1813) senesinde Gümüşhanenin Emirler Mahallesinde dünyaya gelmiştir.Ondokuzuncu yüzyıl gibi Osmanlı Devletinin çalkantılı, buhranlı bir devrinde yaşamış olan Gümüşhânevî Hazretleri; tarikat anlayışı, tekkesi, irşad hususiyeti, bir milyondan fazla müridi, padişahlar nezdindeki nüfûzu, tasavvuf, fıkıh ve hadise dair eserleri ve dünyanın çeşitli bölgelerine gönderdiği yüz on altı halifesiyle günümüzde de halen canlılığını muhafaza eden bir tesir ve şöhrete sahiptir.

FavoriteLoading Bu yazıyı Favorilerime ekle

BENZER YAZILAR

Yorum Yapın

*

Önceki yazıyı okuyun:
Teravih Tefsirleri 1433-15

Araf Suresi 59-72. Ayetler. Peygamberlerin sayıları Kuran-ı Kerim'de isimleri sayılan peygamberlerin özellikleri. Hz. Nuh'un öne çıkan özelliği nedir? Ömrü? Peygamberlik...

Kapat