Şerhu Maâni’l-Âsâr Semineri

İmam Tahavi (ö. 321/933) hadis ilminin ve Hanefi mezhebinin tanınmış ve mühim simalarındandır. Hadis ve fıkıh alanlarında yazdığı kıymetli eserlerle ilim ehlinin takdirini toplayan İmam Tahavi’nin en tanınmış eseri, ilim çevrelerinde bilinen adıyla Şerhu Maâni’l-Âsâr’dır. İmam Tahavi bu eserinde hadis ve fıkıh kombinasyonunun mükemmel bir örneğini sunmuş ve bu eser, onun ismini ilim ehli arasında ebedileştirmiştir.İmam Tahavî, “Şerhu Maâni’l-Âsâr”da 100’e yakın hadis şeyhinden yaptığı yaklaşık 7300 kadar merfu, mevkuf ve maktu rivayete yer vermiş, birbirine muhalif hükümler ihtiva eden rivayetleri muhakeme ederek neticelendirmiş ve 29 ana başlıkta topladığı fıkhın ana meselelerini bu rivayetlerle temellendirmiştir. Zaman zaman senet ve rical kritiği yaptığı eserinde İmam Tahavi daha çok, müteârız ahkam hadislerinin nasıl anlaşılması gerektiği noktasında hadis metinleri üzerine yoğunlaşmıştır.Alimlerin ihtilafına sebep olan müteârız ahkam hadisleri alanında vücuda getirilmiş bir eser olarak “Şerhu Maâni’l-Âsâr”, yüzyıllarca fıkhın ve hususi olarak da Hanefi mezhebinin önemli kaynaklarından biri olmuş ve bir çok çalışmaya konu olmuştur.Bu çalışmalar arasında özellikle bir başka Hanefi muhaddis olan Bedruddin el-Aynî’nin eseleri müstesna bir yer tutmaktadır. el-Aynî, uzun yıllar el-Müeyyediyye medresesinde eseri okutmuş ve “Şerhu Maâni’l-Âsar” üzerine üç çalışma vücuda getirmiştir. Bu üç çalışmadan ikisi eserin şerhi olup, biri de eser de geçen ricali incelemektedir. Bunlardan, eserin geniş şerhi olan “Mebâni’l-Ahbâr” mahtut, muhtasar şerhi olan “Nuhabü’l-Efkâr” ile ricalini inceleyen “Mağâni’l-Ahyâr” matbudur.Son devrin muhakkik alimlerinden Düzceli Muhammed Zahid el-Kevseri, fıkıh melekesi kesbetme noktasında bir benzerinin olmadığını söylediği “Şerhu Mââni’l-Âsâr”ı, dönemin ezher rektörüne sunduğu lâyihada, sünnet ilimlerinin ihyâ edilmesi amacına matuf olarak Ezher’de okutulmasını zorunlu gördüğü kitaplar arasında zikretmiştir.Bu önemli eserin hadis-fıkıh münasebetinin tesisi ve özellikle de fıkıh melekesi kesbetme noktasında önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz.Gayret bizden, muvaffakiyet Cenâb-ı Hak’tandır.

 

Not:

– Seminer, Arapça ibare problemi olmayan ve daha önce ‑en azından‑ bir fıkıh metni okumuş kimselere yöneliktir.

 

– Seminerde, “Şerhu Mââni’l-Âsâr”ın 4 cilt olarak “Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye” tarafından neşredilen baskısı esas alınacaktır.

 

Şerhu Maâni’l-Âsâr Semineri

Başlangıç Tarihi : 11 Ekim 2011’den itibaren

Seminer Günleri: Her hafta Salı ve Perşembe günleri

Seminer Saati : 16:00-17:30 arası

 

 

Abdulkadir Yılmaz

FavoriteLoading Bu yazıyı Favorilerime ekle

BENZER YAZILAR

Yorum Yapın

*

Önceki yazıyı okuyun:
Teravih Tefsirleri 1433-15

Araf Suresi 59-72. Ayetler. Peygamberlerin sayıları Kuran-ı Kerim'de isimleri sayılan peygamberlerin özellikleri. Hz. Nuh'un öne çıkan özelliği nedir? Ömrü? Peygamberlik...

Kapat